Kosár

Az Ön kosara üres.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A RIANNO Bt., mint a www.kreativpaletta.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

 

 1. Adatkezelő:

Üzemeltető: RIANNO BT

Cím: 2700 Cegléd Törteli út 15..

Cégjegyzékszám: 13-06-047883 
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 

Adószám: 21566127-2-13

E-mail cím: kretivhobbiwebaruhaz@gmail.com
Telefonszám: + 36/384-9956

Honlap: www.kreativpaletta.hu


A szolgáltató a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére.

 

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja vásárlói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és személyes adatainak védelmét. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó magyar és Európai Uniós jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak.

 

 

 1. Fogalmak

- érintett: személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító: például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott, tájékoztatáson alapuló  kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

- tiltakozás: az érintett akaratának kinyilvánítása, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

- adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett műveletek, pl. adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

- adatfeldolgozás: az adatkezeléshez kapcsolódó operatív feladatok elvégzése, függetlenül a módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi és az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

- adattovábbítás: a kezelő az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi.

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

- nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

- adattörlés: az adatok törlése  olyan módon, hogy a helyreállításuk a későbbiekben már nem lehetséges.

- adatok megsemmisítése: az adatok fizikai megsemmisítése, beleértve az adathordozókat is.

-adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályi háttér
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (főképp a 13/A. §-a) (a továbbiakban Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (különösen a 6.§-a) (a továbbiakban: Grt.)
 • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Ehtv.)
 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

 

 1. Általános alapelvek

Szolgáltató a személyes adatokat abban az esetben kezeli, ha az érintett ehhez előzetes hozzájárulását adta, vagy törvényi felhatalmazás alapján kötelező kezelnie (kötelező adatkezelés). A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok:
- kezelését a Szolgáltató meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi: jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése.

- gyűjtését a Szolgáltató csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.


A webáruház bármely folyamata során keletkező adatkezelések minden esetben megfelelnek a céloknak, vagyis csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatokat az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes beleegyezésével kezeli.
A kezelt személyes adatok felvétele és kezelése törvénye, tárolási módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Kezelt személyes adatok köre és jogalapja

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján, az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása adatai kezeléséhez, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés.Látogatás a weboldalra:

Jogalap: a webáruház jogos érdek

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása. A statisztikai elemzés során kiértékelt adatok nem azonosíthatóak konkrét személyekkel.

 

Regisztráció a weboldalon:

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Kezelt adatok: felhasználónév, e-mail cím a regisztráció dátuma és időpontja.

Adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adat törlési lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.

 

Vásárlás a weboldalon:

Jogalap: kifejezett hozzájárulás az erre vonatkozó jelölőnégyzet szabad akaratból történő és önkéntesen bejelölése, az oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató megismerését követően, továbbá törvényi kötelezettség (bizonylatolás).

Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, adószám, megjegyzés, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatkezelés célja: a webáruházból történő vásárlás teljesítése, vagyis a távollévők között megkötött szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, a termékek házhozszállítása, számlakiállítás, vagy garanciális kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

A személyes adatok törlése 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát e-mail útján, a kreativhobbiwebaruhaz@gmail.com e-mail címen, tudja érintett kezdeményezni. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatkezelő hírlevelet, reklámokat nem küld, direktmarketinget és re-marketinget nem folytat, hírlevél feliratkozási lehetőség a weboldalon nincs.

 

Panaszok és minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

 

Érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag, ill. kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan.

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének módja.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő és érintett közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása, a webáruház által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése, az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság.

Adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszáru bizonylatok, számlák esetén a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Javításra visszaküldött termékek esetén

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket Adatkezelő ill. adatfeldolgozó részére küld vissza javítási célból.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám, a webáruházból vásárolt és a visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.

Adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül történő javítása, kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

 1. Adatfeldolgozás

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult.

Adatfeldolgozók:

Szolgáltató az adatok kezelése során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató:

Onlinex Solutions Kft.

cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

e-mail: contact(kukac)superwebaruhaz.hu

Megrendelések kiszállítása:

Adatfeldolgozók, amelyek az adatkezelőtől megkapják az áru kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket:

Magyar Posta ZRT.
Magyar Posta Logisztikai Szolgálat (MPL)

Automata számlázás:

Naturasoft Magyarország KFT.

Könyvelés:

TAXA MENTAL KFT.

 

 1. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik olyan adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti és tárolja. A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben, például a testreszabott megoldások esetében, a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.*

A sütik:

-  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről.
- megjegyzik az egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
művelet használatakor, így nem kell újra begépelni őket.
- megkönnyítik a weboldal használatát.
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont a felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja, vagy elfogadja.

A használt böngésző beállításaiban lehetőség van a sütiket bármikor törölni.*

Nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek adatot gyűjthetnek.

A honlap által használt cookie-k:

 

Átmeneti (session) cookie:

Jogalap: nem igényel hozzájárulást

Adatkezelés célja:  a honlap hatékonyabb és biztonságosabb működése, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.

Adatkezelés ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek.

 

Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja: a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot.

Adatkezelés ideje: ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz (jellemzően 30-365 nap), vagy a használt böngésző beállításaiban bármikor törölhetők.

 

Külső szolgáltatók adatkezelése:

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik):

A weboldalon alkalmazzuk a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja: a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérése a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés időtartama: 60 hónap 

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

 

Cookie-k (sütik) elfogadása: az oldalunkra érkezéskor megjelenő figyelmeztető ablakban elfogadhatja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot.

 

 1. Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

 

 1. A személyes adatok fizikai tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a személyes adatokat saját, biztonságos védelemmel ellátott számítástechnikai rendszerén, illetve a webáruház motorját üzemeltető Superwebaruhaz által biztosított szervereken tárolja, melyek megfelelnek a GDPR követelményeinek.

     10. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a kreativhobbiwebaruhaz@gmail.com  e-mail címen.

Az érintett kérelmére a szolgáltató, mint Adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az Adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Fentiekre irányuló kérelmét az érintett, a kreativhobbiwebaruhaz@gmail.com e-mail címre  küldött levélben kezdeményezheti.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRSZÓ

Jelen tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni, az esetlegesen szükséges módosításokat elvégezni és hatályos változatát a weboldalán közzétenni.

A tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során.

A tájékoztató kapcsán felmerült kérdések a kreativhobbiwebaruhaz@gmail.com e-mail címre küldhetők el.

 

Hatályos 2018.május.25-től

 

*A SÜTIK kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén:

Microsoft Internet Explorer

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
 3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.

Google Chrome

 1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán
 2. Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre
 3. Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra
 4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’
 5. Kattintson az ‘Ok’ gombra
 6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

Firefox

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre
 3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

Opera

 1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re
 3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre
 4. Kattintson az ‘OK’ gombra

Safari

 1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’
 2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre
 3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre
 4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához